Tallinna Võru Seltsi põhikiri

 

1. Tallinna Võru Selts (edaspidi selts) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis koondab endisi võrulasi Tallinnas.
2. Selts on kasumit mittetaotlev organisatsioon juriidilise isiku õigustes. Seltsil on oma pangaarve ja pitsat.
3. Seltsi tegevuspiirkond on Tallinna linn.Juhatuse asukoht on Tallinn, Sakala 14.
4. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,käesolevast põhikirjast ning liikmete üldkoosoleku otsustest.
5. Selts on asutatud 18. detsembril 1990. a.
6. Omavahelisel suhtlemisel soovitatakse seltsis kasutada võru keelt.

Seltsi eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

7. Selts taotleb võru identiteedi väärtustamist,koduarmastusele toetuva ühistunde säilitamist ja ajaloolise Võrumaa, mis hõlmab endisi Hargla, Kanepi, Karula, Põlva, Räpina, Rõuge, Urvaste ja Vastseliina kihelkondi, igakülgset ning tasakaalustatud arengut.
8. Seltsi eesmärgid on:
8.1 võru sõltumatu eneseteadvuse ja ühistunde kujundamine ning propageerimine lähtudes ajaloolisest,keelelisest ja looduslik-territoriaalsest kokkukuuluvusest;
8.2 Võrumaal võru keele taasväärtustamine;
8.3 kõigi ajaloolise Võrumaa hüvangust huvitatud jõudude ühendamine Võrumaa arendamiseks;
8.4 Võrumaa haldussüsteemi ja majandusliku ning sotsiaalse terviklikkuse taastamine.
9. Nende eesmärkide saavutamiseks selts:
9.1 tutvustab avalikkusele seltsi sihte ja ettevõtmisi ning selgitab välja ja tõmbab kaasa oma tegevusest huvitatud isikuid ja organisatsioone;
9.2 korraldab Võrulaste Päevi, seltskondlikke õhtuid, loenguid, teaduskonverentse, kunstinäitusi ja muid üritusi;
9.3 kogub ja säilitab pärimust ja elulugusid ning annab nõu sugupuu- ja kodu-uuringutes;
9.4 soetab koduloolise arhiivi ja raamatukogu ning andmebaasi;
9.5 avaldab ajakirjanduses seltsi ja Võrumaad puudutavat teavet;

Seltsi liikmeskond

10. Seltsi võivad kuuluda teovõimelised isikud, kes tunnistavad seltsi põhikirja ja osalevad seltsi tegevuses.
11. Seltsi liikmeks saadakse vastava ankeedi täitmisega seltsi juhatuse nõusolekul.
12. Seltsi liikmed maksavad sisseastumis- ja aastamaksu, mille alammäära kinnitab seltsi täiskogu.
13. Seltsi liikmel on õigus:
13.1 võtta osa seltsi tegevusest ja kasutada seltsi vara vastavalt kodukorrale;
13.2 osaleda otsustava häälega seltsi üldkoosoleku töös ja olla valitud seltsi juhtorganitesse;
14. Seltsi liikmel on kohustus järgida seltsi põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid ning täita seltsis enda peale võetud ülesandeid.
15. Seltsist astutakse välja juhatusele esitatud avalduse alusel. Seltsist arvatakse välja ka need liikmed, kellel ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud seltsiga sidemeid. Seltsist välja astumise ja välja arvamise otsustab juhatus.


(väljavõte)