Timahavvanõ võru keele nätäl 1-7.märdikuul sai mii seldsi puult kinäste tähistet.

Hingipääväl 2.11. kellä 15 aigu lugõsi Tunglõ rahvas Poska majan Kadrioron võrukeelidse Kalõvipoja käsikirja. Päältkullõjilõ jagasimi Uma Lehte.Oll huviliidsi külh.

Tuulsamal aol oll lugõminõ kah Võrumaal mitmõn paigan. Üts noist oll Kreutzwaldi muuseum, mille direktri Hollo Aimi iistvidämisel tuu asi teos üldse sai. Ku Aimi rahvalõ tiiä andsõ, et ka Tallinan loetas, oll kohalolõjide puult meile üts lämmi aplaus saadõt.

Neläpäävä 4.11. oll meil võru keele kohvitarõ Kadrioro raamadukogo hoitja Orioni Jana iistvidämisega (zuumin). Teimi läbi 2 viktoriini Võrumaa tundmisõ kotsilõ. Kamba pääle sai eksam är tettüs hindõlõ "väega hüä". (Jana tege süämest ja häste huvitavalt naid kohvitarõsid 2x kuun. Süküskuu 23.pääväl oll külälidses Häniläne)

Puulpäävä 6.11. kõnõlimi võru kiilt (nigu alati) Valgu Jaanisõ juhendõt Tunglõ  proovin, näütemängun "Kolm hinnapakmist".

 

-Suvidsõ tegemise... 

* 6. piimäkuu päävä suurkogol astsõ üles seldsi  juhatusõ liigõ Soka Olõv (om mii seldsi haridus- ja tiidüsministri) , kiä kõnõl väega huvitavalt ja elulidselt keskkunnateemal.

*Sjoo suvitsist tegemiisist tulõ vällä tuvva viil Liiso käümist "kodomaal", Võru Folgil 9-11.hainakuul, kon oll 3 ülesastmist. Pääle tuu oll Liiso püünel viil ka Viitka küläpääväl, mis oll säitsmevelepääväl 10.hainakuul.

*Juhatusõ liigõ, Kaja-Riina Plumann (nii üüldä mii seldsi kulduuriministri) käve  Võrun "välisvõrukõsõna" "põlisvõrukõisilõ" suvõ joosul 4x umma kiilt ja liina oppaman.

* 31. hainakuu pääväl oll seldsi esindüs  kohal Võrun Kaika Süvõulikoolin Koorti Erkkit kullõman ja ka

* 30-31. hainakuul olnu EKSÜ suvõkoolin Tartun

 

-Süküskuu 24.pääväl sai tettüs Tallina Keskraamadukogon näüdüstunn Inglise Kolledži opilaisilõ "Võru kiil ja kultuur". Seldsi juhatusõ esimiis Müürsepä Külli ja Tallina Ülikooli oppaja Kõivupuu Marju kõnõliva, ja Liiso laulsõ võru keelen. Sai nal´ja , ku latsõ võru kiilt tõlkma naksiva....,a tuu iist sai nii mõnigi võrukiilne sõna näile tutvas.

 

-Rehekuu 3. pääväl tull mii suurkogo ette kõnõlõma Haukanõmmõ Monika,Võrumaalt peri parhillanõ Keskliina vanõmb. Saimi tä tegemiisist pallo tiidä.

* 13. rehekuu pääväl oll Liiso ummi laulõga Haabersti Pääväkeskusõn, kos sai lämmä vastavõtu osalidsõs.

* 21. rehekuu pääväl oll Orioni Jana iistvõttõl võru keele kohvitarõ, kon jutus vahtsõ võrukeelidse trükisõ.

* 23. rehekuu pääväl sai Tunglõ puult ette loetus ja Valgu Jaanisõ puult videolinti võetu võrukeelidse Kalõvipoja käsikirä 14.päätükk

* 27. rehekuu pääväl tekse seldsi juhatusõ esimiis ülevaatõlisõ aruandmisõ TVS-i tegevusõst EKSÜ-le (Zuumin)

* 29. rehekuu pääväl oll seldsi esindüs Võru Instituudi tiidüskonverendsil "Kaeminõ Kreutzwaldilõ ristimõtsu kaitsmise aigu"

 Võro keele nädäli "Kõnõlõ mukka võro kiilt" (02.-08.11.2020) edimäne ettevõtmine Talnan peeti märdikuu tõõsõl pääväl, 02.11.2020, kellä 12-14-ni Talna Keskraamadukogo suurõn saalin.

- näudäti ette ni müüdi raamadut ja kirämarki "Talna Võro Selts 30" nink  DVD-d "Talna võrokõsõ" ,

- Kõivupuu Marju kõnõl võrokõsõs olõmisõst,

- folklooriansambli "Liiso" astsõ ette võrokeelitsidõ laulõga.

06.11.2020 kell 14 näudäti ette ni müüdi raamadut ja kirämarki "Talna Võro Selts 30" nink  DVD-d "Talna võrokõsõ" -ni Võro Keskraamadukogon. 

Raamat "Talna Võro Selts 30" om müügin APOLLO raamadupuuten Talnan Järve, Kristiine, Solarise, Ülemiste, Rocca al Mare kaubakeskuisih, Lasnamäe Centumin, Mustamäe keskusõn, Tarton Lõunakeskusõn ja Kvartalikeskusõn.   

***

02.-08.11.2020 toimunud võru keele nädala "Räägi minuga võru keelt" avalöök Tallinnas oli Keskraamatukogu suures saalis esmaspäeval, 2. novembril 2020 kella 12-14-ni.

Kavas oli

- raamatu ja postmargi "Tallinna Võru Selts 30" ning DVD "Tallinna võrukesed" esitlus ja müük,

- Marju Kõivupuu ettekanne võrukeseks olemisest,

- folklooriansambli "Liiso" esinemine võrukeelsete lauludega.

 

SUURKOGO 06.12.2020 JÄÄS ÄR

Hää seldsi liikmõ!

Joulukuu 6. päävä SUURKOGO toukami edesi. Saami kokko vahtsõl aastagal, ku oht tervüsele om vähämb.

 

"Tallinna Võru Selts 30" mass joulukuul õnnõ 20 eurot (harilik hind 30 eurot).  

 

Hüä Talina Võro Seldsi rahvas!

Pallo õnnõ kõigilõ seldsi inemiisile 2020. a Hindatiidmis-avvuhinna saamisõ puhul!

Võro Instituut üten Põlva ja Võromaa arenduskeskuisiga ja Rahvakultuuri Keskusõga arvas hüäs mii`seltsi säändse avvuga är`märki.

 

TETTÜ TEGEMIDSE´

Rehekuu 3. pääväl peeti seldsi 30. sündümise päävä pito.

Oll laulu, tandsu, luulõtuisi. Pääesinejä oll Kõivupuu Marju. 

Juhatusõ edenaane and tenokirä´ seldsi alostukõlõ ja vahtsõ raamadu rahaandjilõ.

Aiteh, et tullitõ ja ollitõ!

 

Urbõkuu 1. pääväl, 01.03. 2020 oll SUURKOGO iin kõnõlõman NAVITROLLA.

Puulpäävä, 01.02.2020 tetti Kadrioro raamadukogon Koidula 12a vallalõ mi seldsi juhatusõ liikmõ Plumanni Kaja-Riina näutüs, kon om vällä pantu Kaja-Riina maali´, käsi- ja kirätüü´.

  1. vahtsõaastakuu pääväl oll´Foodproffi ruumõn lustiline VAHTSÕ AASTA PIDO. Kiä oll´olõman, tuu sai kõrdapiten ilotada. Hüvvä pääle naanu´ aastakka!
  2. detsembril 2019 oll küläh trompedimängjä, orkestri- ja koorijuht, muusigaoppaja, puhkpillidotsent ja aastaga esä 2011 AAVO OTS ummi opilaisi ja tütrega. Pilte kokkosaamisest näet Galeriih.
  3. oktoobril 2019 oll seo, alanu 2019/2020huuao edimäne SUURKOGO! Küläh oll KERSNA VAHUR Lukõ`saat tuust Artiklitõh.

 

 

 

Hää võrokõnõ!

Uvvõl huuaol saami kokko iks pühäpääväl kell 14.00 Sakala 14. 

Huuao suurkogoq:

7. oktoobril 2018 - küläh oll kirämiis, viisisäädja, UMA LEHE päälik JAN RAHMAN

2. detsembril 2018 - küläh oll Eesti Vabariigi Pillimiis 2018, 2019. a rahvamuusikapido loominguline iistvõtja, Tal´na TV saatõ Rahvalõõts iistvitäi JUHAN UPPIN; loe´ kirotust jaoh "Meist kirjutatakse"

6. jaanuaril 2019 - VAHTSÕ AASTA PIDO

3. märtsil 2019 - ARUANDÕ- JA VALIMISKUUSOLÕK

5. mail 2019 - küläh oll IVARI PADAR

 Ja viil...

18. mail käüti huvikäugil KUMUn. Huvikäugi kammandaja oll`Kaja-Riina.

 

Suvidsõ´ettevõtmisõ´

8.-9. juunil 2019 - MEMME - TAADI PÄÄVÄ´ Rocca al Mare välämuusõumin, kon astsõ üles ka LIISO

17.-21. juuli 2019 - PÄRIMUSTANTSU FESTIVAL Võron (Võru Folk) - platsin oll ka LIISO

10. august 2019 - EESTI PÄIV MINSKin, kon astsõ üles ka LIISO (reisi aig 07.-11.08.2019).

10. augustil 2019 - KAIKA SUVÕÜLIKUUL Peipsi järve ja Imäjõe suu lähkun Meerapalon

 Juhatus suuv seldsi liikmilõ päävälist suvvõ ja ilosat puhkust!

 

Viil üts nõvvuannõ´!

Draamatiatrin om Madis Kõiv vällä säädnü võrokiilse näutemängo "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" - väärt kaemine!

 

EESTI VABARIIK 100, MINU ELU JA ARMASTUS

Eesti Vabariigi 100. juubeliks välja antud kogumikku „Eesti rahva elulood IV“ on valitud ka Külli Müürsepa elulugu, ainus võrukeelne…

Loe elulugu