VÕRO KEELE KOHVITARÕ` 2022

03.02. ja 17.02.

03.03. ja 17.03.

07.04. ja 21.04.

05.05. ja 19.05.

kell 17.30 edimält Zoomin, a ku joba lastas kokko saia, sys Kadrioro raamadukogon. Rõõmsa kokkosaamisõni! 

 

VÕRO KEELE IISTKÕNÕLÕJA`

11. jaanuaril 2022 kell 15 oll Poska 15 majan võro keele iistkõnõlõja atribuutika (kõnõtoro, ilmasau ja kaalaraha) üleandminõ Padari Ivarilt  Plumanni Kaja-Riinalõ.

Võro keele iistkõnõlõja ammõdi mõtõ sündü eelmidsel aastal Võru Instituudi, VM Arenduskeskusõ ja Võru Seltsi VKKF-i kuuntüün. Edimäne iistkõnõlõja oll Oti Anneli, kiä valits tuud ammõtit 06.11.-06.12.2021. Timä käve Võromaa latsiaidu pite, kon omma keelepesä, et jo maast madalast saani latsil uma kiil es unõhtunu ja olla esi tõisilõ hääs näüdüsses  võro keele avaligul pruukmisõl.

Padari Ivari sai iistkõnõlõja tiitli 06.12.2021 Oti Anneli käest Riigikogon, kos tunnismiihis olliva mii seldsist Liini Helbe ja Plumanni Kaja-Riina. Ivari kuulut vällä võrokeelidse jõulusalme võidõlusõ. Avvuhinna olli innenägemälda: 1. kotus puul tsika, 2. kotus kott põrknit, 3. kotus kott kardohkit. Kokko tull üle 60 salmi.

Õgäl iistkõnõlõjal om "uma rõnd", midä tä kuu aigu vidä. Kaja-Riina pidi plaani panda rasõhus Võromaa süüke-juuke laembalõ tutvastegemisele.

A lühkült kokko võttõn om parhilladsõ saisuga kolmõst võro keele iistkõnõlõjast kats Tallina Võro Seldsi liikmõ.

 

2021 huuaig

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK 05.12.2021 

Seldsi suurkogu tull kokko pühäpääväl, 05.12.2021, sjookõrd ilma kohvilavvalda, a maski ja COVID-i tõendiga.

Külälidses oll tuntu kandlõoppaja Kanni Tuule (Tuule Kann), kiä om Leedun lõpõtanu korgõmba kandlõoppusõ kuuli. Parhilla om Tuule kandlõoppaja mitmõn koolin, nigu VHK, Tiatri- ja Muusigaakadeemiä jm.

Esä kaudu omma tal juurõ Võromaal ja võro kiil om kinäste suun. Tuule kõnõl väega põnõvahe ja mängse väega ilosahe. Inämbüsel kullõjist lätsi helülahi vallalõ ja kängätalla naksi rütmin tandsusammõ tegemä.  

 

 

VÕRO KEELE NÄTÄL 01.-07.11.2021 - "KIILDKE VAI ÄR - MA IKS KÕNÕLÕ!"

1.–7. novvembrini peeti Vana-Võromaal 16. kõrd võro keele nädälit, et härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlõma ja uma keele mõistmisõn edenemä. Võro kiil om vana ja ausa keel, a timägi muutus üten aoga – õigõhe om tuu üte keele jaos ainukõnõ tii, kuis ello jäiä.

 

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK peeti 03.10.2021

Küläline oll Monika Haukanõmm.

 

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK oll 06.06.2021 

Üle hulga ao saadi kokko! Müürsepä Külli kandse ette aastagaaroandõ ja Soka Olev TalTechist kõnõl uma tegemistest.

 

Võro keele KOHVITARÕ -st

Kadrioro raamadukogo võro keele kohvitarõ om märgütädü kõigilõ võro keele huviliisile, iäst huulmalda. Sõbraligun seltskunnan ja vaban vormin harotami maailma asju, alustaja huvilidse saava nõvvu küssü juuriga võrokõisilt, võrokõsõ saava umavaihõl kodokandi kiilt kõnõlda. Kimmäle tutvustami ka võrokiilset kiräsõnna! 

Osavõtt om massulda, hindäst om õnnõ vaia teedüst anda! Tahtjilõ saadõtas e-postiga Zoomi link kohvitarrõ sissepäsemises. 

Orioni Jana and meile võimalusõ kohvitarrõ tulla ja umma kiilt kõnõlda 19. ja 26. põimukuu (augusti) pääväl kell 17.30 Kadrioro Raamadukogo aian (Koidula 12A, Tammsaarõ muuseum).

Süküskuul (septembrin), täpsembält  23.09. kell 17.30, om säälsaman kokkosaaminõ Hänilasõga, kiä lugõ ummi luulõtuisi.

Ku vanajummal lupa ja valitsus ei keelä, näemi näost näkku, a ku kokkosaamisõ keelusäädüs tulõ, trehvämi läbi interneti. Sis anna päiv inne algust aadressilõ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uma meiliaadress. Jana saat Sullõ sissepäsemise lingi.

Rõõmsa kokkosaamisõni!

 Võro keele nädäli "Kõnõlõ mukka võro kiilt" (02.-08.11.2020) edimäne ettevõtmine Talnan peeti märdikuu tõõsõl pääväl, 02.11.2020, kellä 12-14-ni Talna Keskraamadukogo suurõn saalin.

- näudäti ette ni müüdi raamadut ja kirämarki "Talna Võro Selts 30" nink  DVD-d "Talna võrokõsõ" ,

- Kõivupuu Marju kõnõl võrokõsõs olõmisõst,

- folklooriansambli "Liiso" astsõ ette võrokeelitsidõ laulõga.

06.11.2020 kell 14 näudäti ette ni müüdi raamadut ja kirämarki "Talna Võro Selts 30" nink  DVD-d "Talna võrokõsõ" -ni Võro Keskraamadukogon. 

Raamat "Talna Võro Selts 30" om müügin APOLLO raamadupuuten Talnan Järve, Kristiine, Solarise, Ülemiste, Rocca al Mare kaubakeskuisih, Lasnamäe Centumin, Mustamäe keskusõn, Tarton Lõunakeskusõn ja Kvartalikeskusõn.   

***

02.-08.11.2020 toimunud võru keele nädala "Räägi minuga võru keelt" avalöök Tallinnas oli Keskraamatukogu suures saalis esmaspäeval, 2. novembril 2020 kella 12-14-ni.

Kavas oli

- raamatu ja postmargi "Tallinna Võru Selts 30" ning DVD "Tallinna võrukesed" esitlus ja müük,

- Marju Kõivupuu ettekanne võrukeseks olemisest,

- folklooriansambli "Liiso" esinemine võrukeelsete lauludega.

 

SUURKOGO 06.12.2020 JÄÄS ÄR

Hää seldsi liikmõ!

Joulukuu 6. päävä SUURKOGO toukami edesi. Saami kokko vahtsõl aastagal, ku oht tervüsele om vähämb.

 

"Tallinna Võru Selts 30" mass joulukuul õnnõ 20 eurot (harilik hind 30 eurot).  

 

Hüä Talina Võro Seldsi rahvas!

Pallo õnnõ kõigilõ seldsi inemiisile 2020. a Hindatiidmis-avvuhinna saamisõ puhul!

Võro Instituut üten Põlva ja Võromaa arenduskeskuisiga ja Rahvakultuuri Keskusõga arvas hüäs mii`seltsi säändse avvuga är`märki.

 

TETTÜ TEGEMIDSE´

Rehekuu 3. pääväl peeti seldsi 30. sündümise päävä pito.

Oll laulu, tandsu, luulõtuisi. Pääesinejä oll Kõivupuu Marju. 

Juhatusõ edenaane and tenokirä´ seldsi alostukõlõ ja vahtsõ raamadu rahaandjilõ.

Aiteh, et tullitõ ja ollitõ!

 

Urbõkuu 1. pääväl, 01.03. 2020 oll SUURKOGO iin kõnõlõman NAVITROLLA.

Puulpäävä, 01.02.2020 tetti Kadrioro raamadukogon Koidula 12a vallalõ mi seldsi juhatusõ liikmõ Plumanni Kaja-Riina näutüs, kon om vällä pantu Kaja-Riina maali´, käsi- ja kirätüü´.

  1. vahtsõaastakuu pääväl oll´Foodproffi ruumõn lustiline VAHTSÕ AASTA PIDO. Kiä oll´olõman, tuu sai kõrdapiten ilotada. Hüvvä pääle naanu´ aastakka!
  2. detsembril 2019 oll küläh trompedimängjä, orkestri- ja koorijuht, muusigaoppaja, puhkpillidotsent ja aastaga esä 2011 AAVO OTS ummi opilaisi ja tütrega. Pilte kokkosaamisest näet Galeriih.
  3. oktoobril 2019 oll seo, alanu 2019/2020huuao edimäne SUURKOGO! Küläh oll KERSNA VAHUR Lukõ`saat tuust Artiklitõh.

 

 

 

Hää võrokõnõ!

Uvvõl huuaol saami kokko iks pühäpääväl kell 14.00 Sakala 14. 

Huuao suurkogoq:

7. oktoobril 2018 - küläh oll kirämiis, viisisäädja, UMA LEHE päälik JAN RAHMAN

2. detsembril 2018 - küläh oll Eesti Vabariigi Pillimiis 2018, 2019. a rahvamuusikapido loominguline iistvõtja, Tal´na TV saatõ Rahvalõõts iistvitäi JUHAN UPPIN; loe´ kirotust jaoh "Meist kirjutatakse"

6. jaanuaril 2019 - VAHTSÕ AASTA PIDO

3. märtsil 2019 - ARUANDÕ- JA VALIMISKUUSOLÕK

5. mail 2019 - küläh oll IVARI PADAR

 Ja viil...

18. mail käüti huvikäugil KUMUn. Huvikäugi kammandaja oll`Kaja-Riina.

 

Suvidsõ´ettevõtmisõ´

8.-9. juunil 2019 - MEMME - TAADI PÄÄVÄ´ Rocca al Mare välämuusõumin, kon astsõ üles ka LIISO

17.-21. juuli 2019 - PÄRIMUSTANTSU FESTIVAL Võron (Võru Folk) - platsin oll ka LIISO

10. august 2019 - EESTI PÄIV MINSKin, kon astsõ üles ka LIISO (reisi aig 07.-11.08.2019).

10. augustil 2019 - KAIKA SUVÕÜLIKUUL Peipsi järve ja Imäjõe suu lähkun Meerapalon

 Juhatus suuv seldsi liikmilõ päävälist suvvõ ja ilosat puhkust!

 

Viil üts nõvvuannõ´!

Draamatiatrin om Madis Kõiv vällä säädnü võrokiilse näutemängo "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" - väärt kaemine!

 

EESTI VABARIIK 100, MINU ELU JA ARMASTUS

Eesti Vabariigi 100. juubeliks välja antud kogumikku „Eesti rahva elulood IV“ on valitud ka Külli Müürsepa elulugu, ainus võrukeelne…

Loe elulugu